Semalt hünärmeni: “Twitter” suratlaryny nädip döretmeli?

Twitter suratlary hakykatdanam has köp yzarlaýjy gazanmaga kömek edýärmi? Şeýle hem, has köp halanýanlarda, retitlerde we ýatlamalarda çykyş edýändikleri dogrumy? Elbetde. Munuň üçin ses berýän sanlar bar, tweet suratlary işleýär. Şeýle-de bolsa, özüne çekiji zat bar: suratlar paýhasly bolmaly.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale bu ýerde “Twitter” -de paýlaşmaga mynasyp suratlar döretmek baradaky maslahatlary suratlandyrýar.

Ine, twit suratlarynyň täsirini görkezýän dört mysal.

Birinji waka:

“BufferApp” 2013-nji ýylyň noýabr aýynda birnäçe wagtlap “Twitter” hasabyny synlady. Suratlar bilen ýazylan twitler 18% köp basdy we suratsyzlara garanyňda 150% köp retit aldy.

Ikinji waka:

Twitter has köp retitlere sebäp bolan faktorlary ýüze çykardy we sanawyň başynda haýsy faktoryň bardygyny çaklaýar? Elbetde, garaşyşyňyz ýaly, bu suratlardy. Suratlar bilen ýazylan twitler 35% ýokarlandy, wideolar (28%), sitatalar (19%), sanlary bolanlar (17%), hastaglary bolanlar 16% ýokarlandy. Has köp retweet üçin suratlary we sitatalary birleşdirip bilersiňiz.

Üçünji waka:

Sotrender blogy Twitterde iň köp yzarlanylýan 500 markany derňedi. Olaryň ünsi pic.twitter.com, üzümler, Instagram, Facebook we twitpic.com baglanyşyklarynyň nähili täsir edendigini kesgitlemekdi. Üzümler we twitpic.com baglanyşyklary az täsir etdi, suratlar we pic.twitter.com bilen 141% köp retit bar. Beýleki tarapdan, Facebook / Instagram baglanyşyklary bolanlar degişlilikde 122% we 89% has köp retit aldylar.

Dördünji waka:

Bir gezek Dan Zarella 400k twitleri derňemek üçin wagt tapdy (tötänleýin saýlandy), Twitterdäki wizuallaryň retitlere edýän täsirine baha bermek üçin. Derňewden soň gelen netijesi? Suratlar bilen ýazylan twitleriň gaýtadan iberilmeginiň 95% mümkinçiligi bardy.

Ölçegi? Haýsy ululykda?

Hünärmenleriň pikiriçe, twit suratlarynyň ideal ölçegini bilmeli. Iş stolunyň ekranynda wagt çyzgysyndaky ähli suratlar 506 we 253 pxs (piksel). Aspektiň gatnaşygy 2: 1. Surat diapazona düşmese (munuň üstünden geçýändigini aýdyň), onda ol asyl görnüşde kesilýär. Şeýle-de bolsa, haçan-da kimdir biri surata bassa, hemme zady görýär.

Paýlaşmaga mynasyp tweet suratlaryny döretmek

1. Olary suw belligi - munuň üçin Pablo (mugt gural) ulanyň. Sitatanyň, soragyň ýa-da diňe sözbaşynyň owadan keşbini döretmekden başlaň. Taňry fon suraty bilen tamamlaň.

2. Instagram we Facebook suratlaryňyzy paýlaşyň. Bu platformalarda yzarlaýanlaryňyz olary gowy görýän bolsa, siziň ýazgylaryňyz hem olary gowy görer.

3. Suratlar kolla .yny dörediň. Bir hili hekaýa aýtmak üçin üç ýa-da dört surat ulanyp bilersiňiz. Elmydama täsinlikler döredýär.

4. Bellik. Bellik. Bellik. Socialhli sosýal mediýa ulgamlarynda bolşy ýaly, Twitter hem beýleki ulanyjylardan bu pursatdan peýdalanmak üçin bellik etmäge mümkinçilik berýär.

5. Animasiýa GIF-lerini synap görüň. GIF-ler, özboluşly mazmuny wagt tertibine goşmagyň iň ajaýyp usuly bolup biler. Twitterde GIF-leriň awtomatiki oýnamaýandygyna üns beriň. Ulanyjy ilki bilen oýnamak düwmesine basmaly.

mass gmail